Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Training and developing

1. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Đào tạo và phát triển nhân viên được coi là một hình thức đầu tư chiến lược, nhằm nâng cao kiến thức quản lý, năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ, cùng các kỹ năng khác cho cán bộ nhân viên để thực hiện mục tiêu chuyên nghiệp hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Mỗi nhân viên đều được Cán bộ quản lý của mình định hướng và tư vấn lộ trình phát triển. Cán bộ quản lý cũng sẽ là những người tích cực hỗ trợ và đào tạo nhân viên của mình hoàn mục tiêu phát triển đó.
Hoạt động đào tạo vừa giúp CBNV đã được đào tạo áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế đang đảm nhiệm, vừa giúp CBNV có thể xác định được mục tiêu phát triển của bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.
Hng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo và dành đủ nguồn lực cho chính sách đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển đội ngũ kế thừa bao gồm các nội dung

+   Đào tạo nhân viên mới

+ Đào tạo chuyên môn

+ Đào tạo nhân viên chủ chốt và lực lượng kế cận

+ Đào tạo Cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao

Hình thức đào tạo Hà Yến đang áp dụng bao gồm: Đào tạo tập trung nội bộ; Đào tạo/Huấn luyện nhân viên trong công việc; Đào tạo bên ngoài; Đào tạo Inhouse. Công ty hỗ trợ học phí lên đến 100% đối với các khóa học nội bộ và inhouse; 70% đối với các khóa đào tạo bên ngoài.

Học để phát triển bản thân và cho gia đình, công ty và xã hội

2. ĐÁNH GIÁ VÀ TẠO ĐỘNG LỰC

Hà Yến thực hiện kết hợp giữa hệ thống BSC – KPI gắn với đánh giá công việc công bằng, khách quan nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc nâng cao hiệu quả công việc và phát triển cá nhân.

Mỗi nhân viên đều được biết ý nghĩa công việc của mình có đóng góp như thế nào vào mục tiêu của công ty

Cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung sẽ dùng các phương pháp huấn luyện (Shadowing, Coaching hoặc Mentor) với từng nhân viên để phát huy hết thế mạnh cũng như giao các công việc thử thách cho nhân viên của mình

Hà Yến Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.